fbpx

Coraz więcej kredytobiorców „Frankowiczów” kieruje sprawy wadliwych umów kredytowych CHF do sądu. Linia orzecznicza wyraźnie sprzyja kredytobiorcom. Które z umów kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego można skutecznie zakwestionować na drodze postępowania sądowego?

Kredyty frankowe – jakie są ich rodzaje i które z nich można podważyć w sądzie?

  • Kredyty indeksowane są zazwyczaj zaciągane w złotych polskich, ale ich wartość jest powiązana z kursem waluty obcej, np. CHF. Kwota takiego kredytu jest wyrażona w złotych polskich, a spłata również odbywa się w tej walucie, przynajmniej na początku umowy. Hipoteka, czyli zabezpieczenie kredytu, jest zazwyczaj również wyrażona w złotówkach. Waluta obca, np. frank szwajcarski, pełni rolę miernika indeksacji. Umowy kredytów indeksowanych przeważnie zawierają zapisy niedozwolone, można je zatem skutecznie podważyć w sądzie.
  • Kredyty denominowane to rodzaj kredytów, gdzie wartość kredytu jest określona w walucie obcej, ale spłata odbywa się w złotych polskich. W przypadku tych kredytów, hipoteka jest zabezpieczona w walucie obcej. Podobnie jak w kredytach indeksowanych, raty są spłacane w złotówkach, przynajmniej na początku trwania umowy. Warto zaznaczyć, że tego rodzaju umowy kredytowe również są uznawane przez polskie sądy za wadliwe, ponieważ zawierają klauzule abuzywne.
  • Kredyty walutowe różnią się od kredytów indeksowanych czy denominowanych, pomimo że niektórzy kredytobiorcy używają tych terminów zamiennie. Kredyty walutowe są faktycznie udzielane w innej walucie. Cała kwota kredytu, jego uruchomienie, spłata rat oraz związane z nim zabezpieczenie hipoteczne odnoszą się do waluty obcej. W przeciwieństwie do kredytów indeksowanych czy denominowanych, kredyty walutowe nie posiadają wad prawnych w umowie, przynajmniej w tym kontekście. Oznacza to, że umowa kredytowa w przypadku kredytów walutowych jest zazwyczaj prawidłowa i nie podlega kwestionowaniu z powodu niezgodności z przepisami prawnymi.
kancelaria frankowa Poznań

Frankowicze w sądach

Podsumowując, w przypadku większości umów kredytów indeksowanych i denominowanych istnieje możliwość skutecznego ich podważenia w sądach. Kredytobiorcy mają prawo domagać się uznania umowy za nieważną, co może skutkować żądaniem zwrotu wpłaconych na rzecz banku rat oraz innych opłat związanych z obsługą kredytu.

Dodatkowo, istotne jest, że późniejsza spłata kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich (np. po wprowadzeniu tzw. „ustawy antyspreadowej”) nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń od banku. Co równie ważne, wcześniejsza spłata kredytu nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania korzystnego wyroku w sprawie. To znaczy, że roszczeń od banku mogą dochodzić także Frankowicze, którzy nawet kilka lat temu spłacili kredyt frankowy.

author avatar
Katarzyna Gorzen