fbpx

Potrącenie to instytucja prawa, która została uregulowana w artykule 498 kodeksu cywilnego. Dzięki zastosowaniu potrącenia, możliwe jest wzajemne umorzenie zobowiązań między stronami umowy kredytowej w sytuacji, gdy są dla siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. Jak dokładnie wygląda proces potrącenia w sprawach frankowych? Wyjaśniamy.

Unieważnienie umowy kredytowej a potrącenie

Po wydaniu wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, strony umowy, czyli Frankowicz i bank są zobowiązane do wzajemnego rozliczenia. Kredytobiorca ma prawo żądać od banku zwrotu środków wpłaconych na konto kredytodawcy, lecz jednocześnie jest zobowiązany do zwrotu kapitału, który dawniej uzyskał od kredytodawcy. Potrącenie umożliwia rozliczenie długów do wysokości mniejszego zobowiązania, co oznacza, że strony mogą uniknąć bezpośrednich płatności, a ich długi są wzajemnie kompensowane.

Jak skutecznie dokonać potrącenia?

W celu prawidłowego dokonania potrącenia w sprawie frankowej ważne jest spełnienie niezbędnych formalności. Strona, która chce dokonać potrącenia, powinna przedłożyć pisemne oświadczenie drugiej stronie, w którym omówi wierzytelności podlegające potrąceniu. Istotne jest to, że potrącenie w sprawach frankowych musi posiadać moc prawną, a sam proces musi być przeprowadzony ze starannością tak, aby uwzględnić interesy zarówno banku jak i Kredytobiorcy.

Warto zaznaczyć, że przedłożenie oświadczenia o potrąceniu wszczyna proces, który może doprowadzić do wzajemnego umorzenia świadczeń, co zdecydowanie ułatwia proces rozliczenia pomiędzy stronami umowy po unieważnieniu umowy kredytowej. Co istotne, instytucja potrącenia ma szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy kwoty wpłacone przez Kredytobiorcę przewyższają wypłacony przez bank kapitał.

kancelaria frankowa Poznań

W jakiej sytuacji możliwe jest potrącenie?

Potrącenie może być zastosowane zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie. Z instytucji warto skorzystać szczególnie w sytuacji, gdy Kredytobiorca otrzyma wezwanie od banku do zwrotu udzielonego kapitału. Po otrzymaniu takiego wezwania, Kredytobiorca powinien natychmiastowo porozumieć się ze swoim pełnomocnikiem, który opracuje oświadczenie o potrąceniu.

Potrącenie w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego nie tylko ułatwia proces rozliczenia między bankiem, a Frankowiczem, ale również pozwala uniknąć wzajemnego przekazywania dużych kwot i stanowi ochronę dla konsumenta przed niesprawiedliwymi roszczeniami ze strony banku.

Oświadczenia w sprawach frankowych

Oświadczenie materialne o potrąceniu i procesowy zarzut potrącenia to dwa odrębne, jednak wiążące się ze sobą zagadnienia. Odgrywają istotną rolę w procesie sądowym dotyczących umów kredytowych zawartych w szwajcarskiej walucie. Co istotne, zrozumienie ich znaczenia, a także prawidłowe zastosowanie może mieć wpływ na finalny efekt sprawy.

KREDYT CHF

Oświadczenie materialne o potrąceniu

Oświadczenie materialne o potrąceniu to formalne zawiadomienie, w którym jedna strona zgłasza drugiej swoje roszczenie do potrącenia z jej własnym roszczeniem. W kontekście prawnym, dotyczy to zazwyczaj sytuacji, w której dwie strony mają wzajemne długi lub roszczenia wobec siebie. Oświadczenie to informuje drugą stronę, że pierwsza strona zamierza dokonać potrącenia, czyli zredukować swoje zobowiązania poprzez odliczenie swojego roszczenia od swojego długu.

Procesowy zarzut potrącenia

Ważnym zagadnieniem, z którym można się spotkać w przypadku spraw frankowych jest procesowy zarzut potrącenia. Poprzez zastosowanie mechanizmu możliwe jest żądanie oddalenia całości bądź części roszczenia, bazując na wcześniej dokonanym potrąceniu. Co istotne, strona umowy, która podnosi zarzut potrącenia wskazuje przed sądem, że roszczenia wskazane przez drugą stronę są bezzasadne, gdyż zostało już umorzone poprzez oświadczenie o potrąceniu.

Chociaż zarówno oświadczenie materialne o potrąceniu oraz procesowy zarzut zatrzymania mają bezpośredni związek z postępowaniem w sprawie frankowej, warto zrozumieć jakie są miedzy nimi różnice. Właściwe zastosowanie ich w praktyce może mieć kluczowe znaczenie dla przebiegu i wyniku procesu sądowego.

author avatar
Marzena