fbpx

Dobiegający już końca rok 2023 był przełomowy dla Frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kilkakrotnie orzekał w sprawach frankowych doprowadzając tym samym do ujednolicenia linii orzeczniczej. Jakie istotne wyroki wydał TSUE?

TSUE C-520/21 bezumowne korzystanie z kapitału

Dnia 15 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie opowiedział się po stronie Frankowiczów, wydając korzystne dla nich orzeczenie w sprawie C-520/21, zgodne z wcześniejszym stanowiskiem Rzecznika Generalnego TSUE.

TSUE jasno stwierdził, że odrzuca roszczenia banków dotyczące bezumownego korzystania z kapitału, jednocześnie potwierdzając, że ochrona konsumentów, jako słabszych uczestników rynku, jest wartością nadrzędną w prawie europejskim. To ważny wyrok w kontekście równowagi między stronami umowy. Co więcej, Trybunał wskazał, że Konsumentom mogą przysługiwać dodatkowe roszczenia, jeżeli są one zgodne z celami dyrektywy i zasadą proporcjonalności.

Stanowisko Trybunału jest zgodne z treścią Dyrektywy 93/13 i służy jej celom poprzez odstraszanie nieuczciwych przedsiębiorców. To wyrok, który znacząco wpłynął na stosowanie przez banki nieuczciwych praktyk bankowych. Aktualnie instytucje finansowe ponoszą konsekwencje prawne i finansowe zawierania wadliwych umów kredytowych.

kancelaria frankowa Poznań

TSUE C-287/22 zawieszenie płatności rat kredytowych

Zgodnie z decyzją Trybunału w sprawie C-287/22, wydaną 15 czerwca 2023r., kredytobiorcy zyskali możliwość ubiegania się o zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania procesu.

Trybunał jednoznacznie stwierdził, że sąd krajowy ma prawo wprowadzić tymczasowe środki, takie jak zawieszenie spłaty rat kredytowych, podczas rozpatrywania sprawy dotyczącej ustalenia nieuczciwego charakteru warunków umowy.

Niezwykle ważne jest, że wyrok ten równocześnie podważył argument sektora bankowego dotyczący szybkości ugody z bankiem w porównaniu z dłuższym procesem sądowym. Teraz, dzięki możliwości zawieszenia spłaty kredytu, czas trwania procesu staje się mniej istotny, co eliminuje presję czasową i umożliwia kredytobiorcom bardziej zdecydowane i przemyślane podejście do ich sprawy.

Wyrok TSUE C-287/22 to zdecydowanie kamień milowy w walce o sprawiedliwość dla kredytobiorców posiadających zadłużenia we frankach szwajcarskich.

TSUE C-139/22 abuzywny charakter klauzul umownych

W wyroku C-139/22 wydanym 21 września br., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie rozstrzygnął kwestię skutków dodania nieuczciwego postanowienia umownego do rejestru klauzul abuzywnych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TSUE stanął na stanowisku, że sąd krajowy ma uprawnienie orzec, iż warunek umowny jest nieuczciwy, jeśli jego treść jest zbieżna z klauzulą umieszczoną w rejestrze klauzul abuzywnych.  Takie podejście TSUE znacznie przyspieszyło rozstrzyganie spraw frankowych, bowiem sądy nie muszą już każdorazowo dokonywać oceny abuzywności klauzul umownych co korzystnie wpływa na tempo procedowania spraw.

Ponadto Trybunał potwierdził, że dyrektywa 93/13 ma na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony banków. W rezultacie uznał za zasadne usunięcie nieuczciwego warunku umownego z umowy kredytowej, co może prowadzić do jej nieważności. To także ważne rozstrzygnięcie, które dodatkowo podkreśla priorytet ochrony konsumentów w przypadku stosunków umownych z bankami.

Najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Powyższe wyroki nie są wszystkimi jakie zapadły w kontekście Frankowiczów w 2023r. jednak w naszej ocenie odgrywają najbardziej kluczowe znaczenie.

Co zyskali Frankowicze dzięki wspomnianym wyrokom?

 

  •  nie muszą obawiać się powództw ze strony banków o bezumowne korzystanie z kapitału,
  •  mogą liczyć na zawieszenie płatności rat kredytowych na czas trwania procesu sądowego,
  •  mogą spodziewać się szybszego wydania wyroku w ich sprawie skutkującego nieważnością umowy kredytowej i definitywnego zakończenia problemu wadliwej umowy kredytowej.
author avatar
Katarzyna Gorzen